Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NV Bellimmo

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onderneming: de Naamloze Vennootschap Bellimmo, met maatschappelijke zetel Wiedauwkaai 80 te 9000 GENT en met ondernemingsnummer 0425.238.397, met vestigingsadres Wiedauwkaai 80 te 9000 GENT, info@bellimmohoreca.be.
 1. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van art. I.1., 1° van het Wetboek Economisch recht, en waarbij onder consument begrepen wordt “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 2. Producten: alle lichamelijke roerende zaken die door de Klant kunnen worden aangekocht bij de Onderneming, meer bepaald alle frituurartikelen in de meest ruime betekenis, gaande van levensmiddelen tot alle overige benodigdheden vereist voor het uitbaten van een frituur/snackbar.
 3. Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling welke door de Klant werd geplaatst.
 4. Wet van 2 augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en geplaatste bestelling tussen de Onderneming en haar Klant.
 2. De Onderneming stelt haar algemene voorwaarden ter beschikking op de achterzijde van haar prijslijst, de Bestelbon en de factuur. De voorzijde verwijst daarbij steeds naar de achterzijde.
 3. De Klant kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. De Klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, kan hiervan niet afgeweken worden.
 5. De Onderneming behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door de Onderneming van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

 

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Op de prijslijst is een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten terug te vinden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De opgegeven maten, gewichten en kleuren zijn indicatief op basis van de door de resp. fabrikanten opgegeven parameters. De Onderneming maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen daarvan.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De prijzen op de prijslijst zijn steeds in euro (€) en exclusief BTW. Elke verhoging van het Btw-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.
 5. Indien de Klant ervoor kiest om zijn bestelling af te halen op het vestigingsadres van de Onderneming (Cash&Carry), dan wordt er een door de Onderneming bepaalde afhaalkorting toegekend.
 6. Indien de Klant kiest om zijn bestelling te laten leveren, worden geen leveringskosten aangerekend.
 7. De Onderneming heeft het recht de prijs van de Producten te verhogen. De Klant wordt hiervan verwittigd middels de Bestelbon en op de factuur.
 8. De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

 

Artikel 4 – Bestelling

 1. De Klant kan zijn bestelling plaatsen via telefoon, e-mail, fax, of rechtstreeks bij de Onderneming.
 2. Van elke bestelling wordt een Bestelbon in tweevoud opgemaakt met een uniek bestelnummer, waarvan één Bestelbon voor de Klant en één voor de Onderneming bestemd is. Deze Bestelbon wordt getekend door de Onderneming en door de Klant.
 3. In het geval de Klant op afstand een bestelling plaatst en ervoor opteert dat de bestelling wordt geleverd in diens handelszaak tijdens zijn afwezigheid (zie artikel 5), dan stemt de Klant ermee uitdrukkelijk mee in dat de Onderneming de Bestelbon voor de Klant in diens handelszaak achterlaat als bewijs van de op afstand geplaatste bestelling. De Onderneming neemt zelf een kopij van deze eigen Bestelbon terug mee. Op beide Bestelbonnen wordt genoteerd dat de Klant afwezig was.
 4. De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie betreffende de bestelling.
 5. De Klant wordt als enige verantwoordelijke van de bestelling en betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

 

Artikel 5 - Levering

 1. De Onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Indien de Klant kiest voor levering, dan geldt de plaats van levering het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de Klant kiest voor levering tijdens diens afwezigheid, dan overhandigt hij daartoe een sleutel van zijn handelszaak aan de Onderneming. De Onderneming verbindt zich er toe deze met de grootst mogelijke zorg te bewaren.
 4. De levering gebeurt steeds op het moment waarop de Producten de Onderneming verlaten. Dit impliceert dat het risico van verlies of beschadiging van de Producten op de Klant overgaat ofwel bij de aflevering van de Producten aan de transporteur, ofwel bij de aflevering van de Producten aan de Klant.
 5. Levering geschiedt op de dag welke tussen de Klant en de Onderneming wordt afgesproken.

 

Artikel 6 – Factuur en betaling

 1. De Klant ontvangt maandelijks een factuur met een uniek factuurnummer, welke een verzameling is van alle Bestelbonnen van de volledige maand.
 2. De factuur is betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE56 0689 0734 4188 of BE89 0014 2014 6785. De Klant dient daarbij steeds het factuurnummer te vermelden.
 3. De Klant heeft eveneens de mogelijkheid de factuur contant te betalen in de Onderneming, of kan ook stelselmatig de Bestelbonnen apart betalen.
 4. Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd in toepassing van artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsintresten beginnen te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 12% tot op de dag der algehele betaling.
 5. In geval van wanbetaling op de vervaldag heeft de schuldeiser recht op terugbetaling van de kosten tot invordering in toepassing van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de achterstallige factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de verkoper gedragen kosten.
 6. In geval van wanbetaling op de vervaldag, wordt elk nog verschuldigd bedrag zonder aanmaning verhoogd met een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.
 7. Elke betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

 

Artikel 7 – Conforme producten en klachten

7.1 Conforme Producten

 1. De Onderneming verbindt er zich toe de Producten te leveren die, onder voorbehoud van de artikel 3, 2. voorziene afwijkingen, met de overeenkomst in overeenstemming zijn en vrij zijn van gebreken.
 2. Indien de Producten niet in overeenstemming blijken te zijn met de overeenkomst, of de Producten gebreken vertonen, dient de Klant de levering binnen de 10 Werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt aanvaard te zijn. De bewijslast hiervan ligt bij de Klant.
 3. Vanaf de aanvaarding van de levering kan de Klant zich niet langer beroepen op artikel 1184 Burgerlijk Wetboek om de overeenkomst te ontbinden wegens niet- aanvaarding.
 4. De Klant kan echter ten allen tijde, doch uiterlijk tot zes maand na de levering, een klacht indienen bij de Onderneming.
 5. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het plaatsen van de bestelling, de Klant het gebrek aan overeenstemming kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.
 6. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan indien dit het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant.
 7. De Onderneming staat niet in voor de gebreken welke zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft kunnen waarnemen.
 8. De Onderneming is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken welke hij niet gekend heeft. De Onderneming wordt echter geacht de gebreken die aanwezig waren op de Producten op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst gekend te hebben tenzij zij bewijst dat zij er, ondanks alle voorzorgen, geen kennis van kon hebben.

7.2 Klachten

 1. Indien de Klant van oordeel is dat een Product gebrekkig is, dan dient hij de Onderneming hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. De Onderneming zal daarop de Klant een nieuwe Product overhandigen, en het lot waaruit het gebrekkig Product voortkwam onderzoeken. Indien andere Klanten eveneens een gebrekkig Product ontvingen uit datzelfde lot, zullen ook zij een nieuw Product ontvangen. De Onderneming brengt de fabrikant/leverancier van het gebrekkig Product hiervan onmiddellijk op de hoogte.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, diensten, … die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.
 2. De Onderneming zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen. Behoudens fraude of bedrog, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden indien er zich fouten of vertragingen zouden hebben voorgedaan.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De verhoudingen tussen de Klant en de Onderneming worden uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht. Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

Webshop powered by Marcando